VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

I.

Všeobecné ustanovenia

Spoločnosť - INVESTCOM s.r.o., sídlo: Račí potok 47, Košice - mestská časť Juh 040 01, IČO: 31 584 535, DIČ: 2020428718, štatutárny orgán:  Vladimír Fiľakovský , konateľ, spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri, email: info@investcom.sk, telefón: 0917 923 276 (ďalej len „Invescom.sk“) je prevádzkovateľom webového portálu www.investcom.sk (ďalej aj „webová stránka“), ktorého náplňou je najmä umožnenie akýmkoľvek právnickým či fyzickým osobám - zamestnávateľom inzerovať ponuky na zamestnanie pre svojich potenciálnych zamestnancov a rovnako umožniť osobám, ktoré sa uchádzajú o zamestnanie (ďalej len „uchádzač“), aby zverejnili na webovom portáli svoj životopis či osobný profil, na základe ktorého ho môžu zamestnávatelia kontaktovať s ponukou na zamestnanie. (ďalej spolu zamestnávatelia a uchádzači ako „používatelia“)

 1. Každý používateľ používaním webového portálu investcom.sk súhlasí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj ako „VOP“) a vyhlasuje, že sa s nimi podrobne oboznámil a bude ich dodržiavať. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú voľne dostupné na webovej adrese https://www.investcom.sk/ vseobecne-obchodne-podmienky
 2. Každý používateľ je oboznámený s tým, že niektoré služby na webovom portáli investcom.sk sú spoplatnené. V prípade spoplatnených služieb je uvedená skutočnosť uvedená vždy priamo na webovej stránke, pričom používateľ objednávkou služieb prostredníctvom objednávkového formulára v elektronickej podobe súhlasí s cenou za poskytované služby a zaväzuje sa ju zaplatiť po tom, čo spoločnosť INVESTCOM najneskôr do 72 hodín potvrdí objednávku zaslaním emailu používateľovi. Spoločnosť INVESTCOM sa po potvrdení zaväzuje dodať objednané služby. Platobné podmienky a iné podrobnosti budú vždy uvedené v príslušnej časti webovej stránky, prípadne budú uvedené v mailovej komunikácii odoslanej používateľovi po objednaní príslušných služieb. Spoločnosť INVESTCOM si vyhradzuje právo po objednaní konkrétnych služieb oznámiť používateľovi, že žiadaná služba už nie je z akéhokoľvek dôvodu dostupná a to bez akýchkoľvek sankcií. Proces komunikácie spoločnosti INVESTCOM s používateľmi v zásade prebieha v slovenskom jazyku.
 3. Pre pridanie ponuky, služby, reality, alebo článok je potrebné sa zaregistrovať. Registrácia na investcom.sk je zadarmo. V registračnom formulári je potrebné informácie vyplniť pravdivo a úplne.

Vyplnením registračného formuláru je potrebné zaškrtnúť povinné polia bez ktorých registrácia nie je možná. Medzi povinné polia patria – súhlas s všeobecnými obchodnými podmienkami, súhlas so spracovaním osobných údajov.

Na stránke investcom.sk je možné vytvorenie len jedného užívateľského konta. V prípade zistenia duplicitného konta, bude zo stránky investcom.sk odstránené.

Na stránke sa môže stať že sa dočasne zablokuje konto na čas nevyhnutný na vyjasnenie akýchkoľvek nezrovnalostí.

II.

Pravidlá používania

 1. Používatelia sú povinní pri používaní webovej stránky dodržiavať pravidlá etiky a slušnosti, najmä nesmú pridávať na webovú stránku obsah (textový, obrazový, zvukovo-obrazový), ktorý by bolo možné považovať za diskriminačný v zmysle zákona č. 365/2004 Z.z. Antidiskriminačný zákon či ktorý by inak porušoval základné ľudské práva a slobody akýchkoľvek osôb či ich právo na ochranu osobnosti. Používateľ plne zodpovedá za pravdivosť obsahu, ktorý pridáva na webovú stránku a nesie za neho plnú zodpovednosť. Zároveň sa zaväzuje, že bude pridávať len obsah, ku ktorému má príslušné práva v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon. V prípade podozrenia, že používateľ porušuje niektorú z povinností uvedenom v tomto bode VOP, je spoločnosť INVESTCOM oprávnená vyzvať používateľa na opravu či odstránenie údajov, prípadne ich bez náhrady odstrániť. Zároveň je oprávnená si uplatniť alebo započítať voči akejkoľvek platbe používateľa akúkoľvek škodu, ktorá jej bola spôsobená.
 2. Ak používateľ zistí, že jeho prihlasovacie údaje na webovú stránku boli zneužité treťou osobou, je povinný to bez zbytočného odkladu nahlásiť spoločnosti INVESTCOM, v opačnom prípade spoločnosť INVESTCOM nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá bola používateľovi spôsobená.
 3. Spoločnosť INVESTCOM si vyhradzuje právo, že webová stránka nemusí byť vždy dostupná nepretržite a to najmä z dôvodu údržby hardvérového a softvérového vybavenia alebo technických porúch.
 4. Používatelia webovej stránku sú uzrozumení a v zmysle § 55 ods. 5  zákona č. 351/2011 Z. Z.z. o elektronických komunikáciáchnastavením webového prehliadača súhlasia s tým, že webová stránka môže ukladať súbory cookies, ktoré budú zbierané a vyhodnocované za účelom skvalitnenia služieb zo strany spoločnosti INVESTCOM.
 5. Používateľ súhlasí s tým, že akýkoľvek obsah umiestnený na webovej stránke môže byť publikovaný na sociálnej sieti Facebook, prípadne na iných sociálnych sieťach za účelom zlepšenia propagácie ponúk.

III.

Ochrana osobných údajov

 1. Všetky osobné údaje poskytnuté v rámci objednávky služieb alebo registrácie na webovej stránke sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
 2. Odoslaním objednávky alebo registráciou dáva používateľ v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. súhlas spoločnosti INVESTCOM so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie s používateľom a použitím týchto osobných údajov na pri zverejnení ponúk, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. Spoločnosť INVESTCOM neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje používateľov žiadnej ďalšej osobe a používa ich výlučne pre potreby a prípadné zverejnenie ponúk na webovej stránke v zmysle bodu 4 tohto článku VOP.
 3. Používateľ tiež uskutočnením objednávky alebo vyplnením registrácie udeľuje spoločnosti INVESTCOM súhlas so spracovaním a využívaním týchto jeho osobných údajov pre účely propagačné aj marketingové spočívajúce v posielaní používateľovi obchodné oznámenia v elektronickej podobe, v zmysle zák. č 147/2001 Z. z. o reklame a zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronickej komunikácii.
 4. Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej spoločnosti INVESTCOM, a to poštou alebo elektronicky na e-mail info@investcom.sk
 5. Používateľ je uzrozumený s tým, že nesmie na webovú stránku umiestňovať obsah obsahujúci jeho biometrické údaje, rasový pôvod, etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru a ďalšie údaje, ktoré sú v zmysle § 13 č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov považované za osobitné kategórie osobných údajov.
 6. Spoločnosť INVESTCOM vyhlasuje, že prijala primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov.

IV.

Záverečné ustanovenia

 1. Právne vzťahy medzi spoločnosťou INVESTCOM a používateľom sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike a to najmä Obchodným zákonníkom, príp. Občianskym zákonníkom, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a ďalšími právnymi predpismi.
 2. Dozor a dohľad nad činnosťou spoločnosti INVESTCOM vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia – adresa:

Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
poštový priečinok 29
Prievozská 32
827 01 Bratislava 27

 1. V prípade potreby je poskytnuté služby potrebné reklamovať na kontaktných údajoch uvedených v čl. I bod 1 VOP, pričom na reklamáciu sa použijú všeobecné platné právne predpisy uvedené v Občianskom zákonníku.
 2. Pre doručovanie elektronických správ adresovaných používateľovi platí, že ak spoločnosť INVESTCOM neobdrží chybové hlásenie o nemožnosti doručenia správy (e-mailu, SMS) na poskytnutú adresu, považuje sa táto správa za doručenú na ďalší deň od jej odoslania. Pre doručovanie elektronických správ adresovaných spoločnosti INVESTCOM platí, že elektronická písomnosť sa považuje za nedoručenú do momentu, kým jej prijatie spoločnosť INVESTCOM nepotvrdí používateľovi spätnou správou (e-mail, SMS). Zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju adresát odmietne prevziať, alebo aj v prípade, že si ju adresát vlastným zavinením alebo opomenutím neprevezme. V takom prípade sa považuje za doručenú uplynutím úložnej doby na pošte v trvaní podľa určenia odosielateľa a vrátením zásielky odosielateľovi, o čom musí odosielateľ preukázať relevantný dôkaz. Strana, ktorá zmení svoje kontaktné údaje, je o tom povinná informovať druhú stranu, v opačnom prípade druhá strana nezodpovedá za to, že jej správa či zásielka nebola doručená.
 3. Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení týchto podmienok je neplatné alebo neúčinné, nemá takáto neplatnosť alebo neúčinnosť za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení týchto podmienok. V takomto prípade sa strany zaväzujú bezodkladne nahradiť takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný príslušným neplatným či neúčinným ustanovením v čase jeho prijatia. 
 4. Podmienky sú platné a zaväzujú odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke spoločnosti INVESTCOM a je možné do nich nahliadnuť aj v sídle spoločnosti INVESTCOM. Predávajúci si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia ich rušiť, meniť, upravovať alebo nahrádzať novými.

Tieto VOP nadobúdajú účinnosť v Košiciach dňa 28.11.2019