Na tejto stránke nájdete vzory základných právnych úkonov, ktoré používa advokát JUDr. Roman Frnčo bežne pri poskytovaní právnych služieb a ktoré poskytol aj pre tento web. Na tomto mieste si môžete vzory voľne stiahnuť, upraviť a používať. Vy musíte sami správne vyhodnotiť, ktorý dokument sa hodí na Vašu stiuáciu.  Pre uľahčenie sú pripravené viaceré verzie dokumentov, pričom z názvu dokumentu, je vždy zrejmé, na akú situáciu sa hodí. V dokumentoch sú často umiestnené komentáre, kde je bližšie vysvetlené, čo predmetný dokument znamená, prípadne, čo je potrebné do neho dopniť. V dokumentoch sú žltým vyznačené miesta, kde je potrebné dopísať vlastný text. V prípade, ak riešite nejakú záležitosť, ktorá vyžaduje odbornú pomoc advokáta, je možné priamo kontaktovať advokáta JUDr. Romana Frnča prostredníctvom tohto formulára. Tiež túto možnosť môžete využiť, ak chcete aby advokát skontroloval, či ste použili správny dokument a či je správny vyplnený. Uvedená služba je spoplatnená, pričom cenu za túto službu Vám uvedie advokát v emailovej správe. 

Na každom dokumente na prvej strane v jeho päte je uvedený text:

Právny dokument vychádza zo vzoru uverejneného na stránke advokáta JUDr. Romana Frnča - www.frnco.sk. Vzor je možné ľubovoľne upravovať, dopĺňať. Zodpovednosť za správnosť vyplnenia a správnosť zvolenia dokumentu nesú zodpovednosť zmluvné strany. V prípade spornosti výkladu je možné kontaktovať uvedeného advokáta.

Ak podpisujete konkrétny dokument, uvedenú pätu si môžete ponechať, aby ste nestratili kontakt na mňa. Ak ju však vymažete, nič sa nestane

Legislatíva týkajúca predmetných právnych vzorov sa môže kedykoľvek zmeniť. Dokumenty sú priebežne aktualizované, avšak za aktuálnosť dokumentov nenesie advokát ani tento web zodpovednosť vzhľadom na to, že ide o neplatenú službu.
Bežné životné situácie

Splnomocnenie


Kúpna zmluva na auto


Zmluva o pôžičke


Jednoduchá kúpna zmluva - vhodná, ak predávate veci menšej hodnoty a chcete mať len doklad o tom, že kúpa skutočne prebehla


Pracovné právo

Dohoda o skončení dohody o pracovanej činnosti či inej dohody v zmysle Zákonníka práce


Dohoda o skončení pracovného pomeru


Dohoda o vykonaní práce


Dohoda o pracovnej činnosti


Potvrdenie o zverení predmetu zamestnancovi - ak svojmu zamestnancovi zverujete nejaký predmet


Dohoda o spoločnej hmotnej zodpovednosti - ak viacerí zamestnanci naraz ju uzatvárajú so zamestnávateľom


Dohoda o o spoločnej hmotnej zodpovednosti - ak ju uzatvára jeden zamestnanec so zamestnávateľom


Dohoda o hmotnej zodpovednosti - ak má zamestnanec zodpovedať za tovar, ceniny či peniaze


Obchodné právo

Nájomná zmluva na auto


Zmluva o tichom spoločenstve


Zmluva o postúpení pohľadávky - ak ste sa s niekým dohodli, že mu postúpite dlh, ktorý Vám niekto dlží


Nehnuteľnosti

Zmluva o zrušení vecného bremena


Zmluva o nájme bytu


Zmluva o krátkodobom nájme bytu


Nájomná zmluva k poľnohospodárskej pôde


Vybrali sme pre vás zaujímavé audioknihy

Playground
Pygmalion
Chytřeji, rychleji, lépe
Motýlek