Pravidlá ochrany osobných údajov

v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („GDPR“) a v zmysle súvisiacich platných zákonov Slovenskej republiky.

Prevádzkovateľom je spoločnosť:  Investcom s.r.o.; IČO: 31 584 535; so sídlom: Račí potok 47;

email: info@investcom.sk; web stránka – www.investcom.sk

 

  1. Definícia pojmov

Osobný údaj je údaj o fyzickej, dotknutej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe znakov, ktoré tvoria jej fyziologickú, psychickú, mentálnu, kultúrnu identitu.

Dotknutá osoba je fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje spracúvajú.  

Súhlas dotknutej osoby je akýkoľvek slobodne konkrétny, informovaný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým formou vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu, vyplnenie Registrácie na www.investcom.sk, vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Prevádzkovateľ, je fyzická alebo právnická, ktorá ako prvá získava a nakladá s osobnými údajmi, sama alebo spoločne s inými vymedzí účel spracúvania osobných údajov, určí podmienky ich spracúvania a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene. Prevádzkovateľ preberá údaje o dotknutej osobe určeným spôsobom.

Tretia strana je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt než dotknutá osoba, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ a osoby, ktoré sú na základe priameho poverenia prevádzkovateľa, alebo sprostredkovateľa poverené spracúvaním osobných údajov.

Sprostredkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

Spracúvaním osobných údajov je vykonávanie operácií alebo súboru operácií s osobnými údajmi, najmä ich získavanie, zhromažďovanie, šírenie, zaznamenávanie, usporadúvanie, oprava alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, blokovanie, likvidácia, poskytovanie, sprístupňovanie/poskytnutie alebo zverejňovanie.

Firma  je právnická osoba, ktorá plánuje alebo využíva služby prevádzkovateľa na www.investcom.sk, za účelom pridávania a reagovania na ponuky podľa kategórií. Firma je povinná zachovávať mlčanlivosť a chrániť sprístupnené osobné údaje dotknutej osoby, uchádzača o prácu, v zmysle Všeobecných obchodných podmienok. 

Informačný systém je akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, písomne alebo elektronicky, ktoré sú prístupné podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom alebo geografickom základe.

Oprávnená osoba je fyzická alebo právnická osoba usadená v Európskej únii (EÚ), ktorú prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ písomne určil, a ktorá ho zastupuje, pokiaľ ide o jeho povinnosti.

II.

 Tieto pravidlá spracúvania osobných údajov sú určené pre: používateľov webovej stránky www.investcom.sk;

fyzickým osobám, právnickým osobám umožňujeme zverejňovať ponuky investičného charakteru, ponuky zamerané na služby, predaj realít, alebo propagáciu spoločnosti;

oprávnené osoby, poverené firmou a dodávateľmi;

dotknuté osoby, ktorých osobné údaje využívame k našim marketingovým aktivitám.

Tieto pravidlá spracúvania osobných údajov sa nevzťahujú na zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu priamo pre spoločnosť Investcom s.r.o.

 

III. Služby prenosu osobných údajov majú nasledovné funkcionality:

 

Inzerent, záujemca:

Registrácia fyzickej, alebo právnickej osoby;

Pridanie ponuky;

reakcia na ponuky z rôznych kategórií;

emailový odber newslettra.

 

  1. Registráciou na www.investcom.sk inzerenta a záujemcu vyhlasuje, že:

 

SÚHLASÍ so spracúvaním osobných údajov Prevádzkovateľom, vyplnené, či vyznačené v Registrácii, pre vzájomnú komunikáciu, informovanosť, novinky, správy, upozornenia, spoluprácu, vzdelávanie, a to na dobu 3 rokov, resp. na dobu do uzatvorenia pracovno-právneho vzťahu, obchodnej zmluvy, resp. inej zmluvy alebo do ukončenia služby a odvolania súhlasu.

 

SÚHLASÍ so spracúvaním osobných údajov medzi Prevádzkovateľom a Firmy, nevyhnutný pre plnenie služby a zmluvy. 

 

SÚHLASÍ s týmito Pravidlami ochrany osobných údajov, Cookies,  Pravidlami používania webových stránok.

 

SÚHLASÍ so spracúvaním osobných údajov pre tretie osoby, ktoré majú zmluvný vzťahu s Prevádzkovateľom a to:

zamestnanci, oprávnené osoby prevádzkovateľa;

pre účely mzdovej a účtovnej agendy;

prípadne s inými osobami, s ktorými spolupracujeme, ako napr. externí poradcovia, prekladatelia, s právnymi a daňovými poradcami a špecialistami, pokiaľ je to potrebné k plneniu našich právnych povinností či obhajobe právnych nárokov.  

Svoj súhlas môže uchádzač o prácu kedykoľvek odvolať a ukončiť svoju Registráciu spôsobom v akej bol súhlas udelený (vyplnením formulára na webovej stránke alebo e-mailom). 

Podanie žiadosti:

V prípade, že inzerent a záujemca, dotknutá osoba má otázky, pochybnosti, námietky, sťažnosti, prosíme, aby svoje práva, vyjadril najprv prevádzkovateľovi, kde jasne uvedie aj svoje meno, priezvisko, tel. č. a e-mail.

Právo na úplné zmazanie údajov môže byť obmedzené zákonnou povinnosťou uchovávania údajov v zmysle príslušných zákonov.

 

  1. Právny základ spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ má oprávnený záujem zberu určitých údajov pre zlepšenie poskytovaných služieb používateľov webových stránok pomocou Cookies

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje tretím osobám:

ak je to vyžadované právnymi predpismi alebo zákonným postupom;

orgánom činným v trestnom konaní alebo iným štátnym úradom na základe žiadosti o zákonné odovzdanie, či zverejnenie;

keď sa domnieva, že zverejnenie je potrebné alebo vhodné na zabránenie fyzickej ujmy alebo finančnej straty alebo v súvislosti s vyšetrovaním podozrivých alebo nezákonných činností.

 

Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť aj účinnosť dňom 25.5.2018.