Dohoda o hmotnej zodpovednosti - ak má zamestnanec zodpovedať za tovar, ceniny či peniaze