Osobný bankrot po novom – základné informácie

 V médiách sa ste pravdepodobne zaznamenali, že v roku 2017 nás čakajú ľahšie a prístupnejšie pravidlá osobného bankrotu. Konkrétne od 1. marca 2017 platia nové pravidlá pre tzv. osobné bankroty.

Danú úpravu môžete využiť bez ohľadu na to, či ste nezamestnaný, invalid, dôchodca, zamestnanec či živnostník, teda môže ho využiť akákoľvek fyzická osoba. Musí však byť voči Vám vedené exekučné či iné obdobné vykonávacie konanie (napr. výkon dražby nehnuteľnosti), pričom stačí ak máte jeden záväzok 180 dní po splatnosti, prípadne ak pohľadávku nie je možné vymôcť exekučne, tak ste tiež splnili podmienku na vyhlásenie osobného bankrotu. 

 

Čo dosiahnete osobným bankrotom?

Osobným bankrotom možno dosiahnuť oddlženie. Oddĺženie znamená, že dlžník sa zbaví všetkých dlhov, ktoré neboli uspokojené v konkurze alebo splátkovým kalendárom.

Rozdiel medzi konkurzom a splátkovým kalendárom je, že pri splátkovom kalendári nemusí dôjsť k speňaženiu celého majetku dlžníka, ale časť majetku si môže ponechať. Platí však, že uspokojenie veriteľov by nemalo byť nižšie ako 30 % z pohľadávok a malo by byť o 10 % vyššie ako pri vyhlásení konkurzu. Splátkový kalendár sa zostavuje na 5 rokov.

Dlžník sa zbaví iba dlhov, ktoré mu vznikli pred vyhlásením konkurzu či kedy mu bola poskytnutá ochrana pred veriteľmi. Tiež sa zbaví všetkých záväzkov, ktoré by mohli vzniknúť v budúcnosti, na základe dovtedy uzatvorených zmlúv či záväzkov. Oddlžením sa pohľadávky, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.

                                               

V osobnom bankrote sa nezbavíte úplne všetkých dlhov a to konkrétne:  

    pohľadávka inej fyzickej osoby, ak táto fyzická osoba nebola písomne upovedomená o tom, že bol vyhlásený konkurz,
    pohľadávka Centra právnej pomoci, ak Vám centrum poskytlo právnu pomoc v súvislosti s konaním o oddlžení,
    zabezpečená pohľadávka, ak táto je krytou hodnotou zabezpečovacieho práva (napr. ak máte záložné právo na byte a výška dlhu na byte je menšia ako hodnota bytu),
    pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním,
    výživné,
    pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi (môže ísť napr. o mzdy zamestnancom),
    peňažný trest podľa Trestného zákona (teda, ak ste v trestnom konaní boli odsúdený a dostali ste peňažný trest, nedá sa vykonať oddlženie, ak ste však boli zaviazaný na náhradu škody a nešlo o úmyselne spôsobenú škodu či škodu na zdraví, tejto pohľadávky sa viete zbaviť),
    nepeňažná pohľadávka.

 

Ako prebieha proces osobného bankrotu? 

Je potrebné podať návrh na súd to konkrétne návrh na vyhlásenie konkurzu alebo návrh na určenie splátkového kalendára. Pri podaní návrhu musí byť dlžník zastúpený Centrom právnej pomoci alebo advokátom určeným Centrom právnej pomoci. Teda najprv musíte zájsť do Centra právnej pomoci (http://www.centrumpravnejpomoci.sk), kde rozhodnú o tom, či Vás bude zastupovať centrum alebo Vám určia advokáta. Práve vtedy má zmysel riešiť ďalšie náležitosti a podrobnosti, ktoré musíte vyplniť a doložiť ku úspešnému procesu oddlženia. V súvislosti s osobným bankrotom budete musieť uhradiť odmenu správcovi vo výške 500,- Eur, na ktoré Vám môže Centrum požičať peniaze, ak ste sociálny prípad. Po novom už minimálny majetok v hodnote 1.659,70 Eur mať nemusíte.

Ak sú všetky náležitosti návrhu v poriadku, súd najneskôr do 15 dní od doručenia návrhu na vyhlásenie konkurzu vyhlási konkurz či poskytne ochranu pred veriteľmi. Novinkou je, že už  priamo v uznesení o vyhlásení konkurzu alebo v uznesení o určení splátkového kalendára súd rozhodne tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom  v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze alebo splátkovým kalendárom. Celý proces je teda omnoho rýchlejší ako súčasná podoba konkurzného konania a teoreticky do 15 dní sa môžete zbaviť všetkých svojich dlhov.  

 

Zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer

Dôležité je uviesť, že veriteľ sa môže do šiestich rokov domáhať zrušenia oddlženia pre tzv. nepoctivý zámer dlžníka. Za poctivý zámer sa považuje, ak zo správania dlžníka po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky, alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil. Zákon tiež uvádza ďalšie prípady, kedy sa správanie dlžníka považuje za nepoctivé a to najmä v súvislosti so zatajovaním majetku, veriteľov, či ďalších rôznych dôvodov, ako je napr. aj neplatenie výživného. Súd tiež prihliada prísnejšie na toho, kto v minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti. Tento poctivý zámer sa však bude skúmať iba v osobitnom konaní a nie v konaní o konkurze či v konaní o určení splátkového kalendára. Teda pre zopakovanie - veriteľ si musí podať osobitný návrh na súd.  

 

Iné obmedzenia

Je dôležité vedieť, že naďalej platí, že po vyhlásení konkurzu už nenakladáte vy so svojim majetkom (teda nemôžte napr. prevádzať auto na ďalšiu osobu a pod.), ale toto oprávnenie prechádza na správcu, ktorý bude konať za Vás. Tiež naďalej platí, že ak bol vyhlásený konkurz, viaceré súdne konania sa zastavajú, tiež nemožno viesť exekučné konanie alebo obdobné vykonávacie konanie či dražobné konania, kde ešte nebol udelený príklep.

Tiež je potrebné podotknúť, že vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Je dôležité uviesť, že do konkurznej podstaty patrí všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu.

Ďalšou dôležitou informáciou je, že obydlie dlžníka nemožno speňažiť, ak by z výťažku po odpočítaní nepostihnuteľnej hodnoty obydlia (jej výšku má určiť vláda) nebolo možné uspokojiť náklady speňaženia a aspoň sčasti pohľadávky prihlásených veriteľov.

Na konci je dôležité podotknúť, že osobný bankrot môžete využiť raz za 10 rokov. 

Fotogaléria

Zdieľať článok

Podobné články

Diskusia