Priemyselný areál v Lučenci na predaj

Cena: 375 000 €
Lokalita: Banskobystrický kraj
Rozloha pozemku: 31 742 m2
Zastavaná plocha: neuvedená
Úžitková plocha: neuvedená
Dátum pridania: 23. Septemper 2020
 • na predaj PRIEMYSELNÝ AREÁL pri LUČENCI o celkovej rozlohe 31.742 m2. Areál pozostáva:

  VRÁTNICA-C.2 je jednopodlažná murovaná budova ako samostatne stojaca stavba.
  Osadená je na betónových základových pásoch preložených lomovým kameňom s vodorovnou izoláciou proti vode. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehlového muriva metrického formátu a vyspádovaná plochá strešná konštrukcia je ukončená natavenými asfaltovými pásmi. Stropy sú železobetónové s rovným podhľadom. Vnútorné omietky stien a stropov sú vápenné hladené a vonkajšie zdrsnené. Podlahová konštrukcia je vyhotovená z betónovej mazaniny a z parkiet. Okná sú drevené zdvojené, dvere hladké drevené osadené do kovových zárubní a opatrené jednoduchými zámkami. Podlahy prevládajú z keramickej dlažby, v kanceláriách PVC povlaky. Objekt sa delí na administratívnu časť a časť slúžiacu ako vstupná vrátnica do areálu hydinárne. Sanitná inštalácia je riešená rozvodom studenej vody a kanalizácia je napojená na areálovú kanalizačnú sieť. Elektroinštalácia je vedená pod omietkou a to svetelný prúd istený automatickým istením. Objekt je opatrený bleskozvodom a telefónnym rozvodom. Objekt je v súčasnosti v zanedbanom stave, užíva sa len čiastočne, a to ako kancelária strážcu areálu.

  HLAVNÁ BUDOVA-C.1 je samostatne stojaca dvojpodlažná administratívno-prevádzková budova, pozostáva z dvoch nadzemných podlaží bez podpivničenia s vyspádovanou plochou strechou. Nachádza sa v oplotenom areály bývalej Novohradská hydina akciová spoločnosť Tomášovce na pomerne rovnom teréne. Výstavba objektu bola realizovaná dodávateľsky podľa prehlásenia štatutárnych zástupcov bývalého vlastníka v rokoch 1969 až 1971 a užívaná je bez prestavby, prístavby či celkovej rekonštrukcie od roku 1971. Konštrukciu objektu tvoria murované nosné steny z tehlového muriva metrického formátu pri skladobnej hrúbke do 45 cm a svetlej výške do 295 cm s nadodvernými a nadokennými prekladmi monolitickými. Založená je na betónových základových pásoch preložených lomovým kameňom s vodorovnou izoláciou proti vode z lepenky A400H a liateho asfaltu. Deliace priečky sú tehlové a to z tehál ľahčených dvojdierových a tehál priečne dierovaných CDM. Stropná konštrukcia je prefabrikovaná zo železobetónových stropných panelov s rovným podhľadom osadených na armovanom venci. Na prvom nadzemnom podlaží sa nachádzajú kancelárske priestory, bufet, skladové priestory, sociálne zariadenia a spojovacia chodba so schodiskom. Druhé nadzemné podlažie sa nachádza nad celým prízemím a prístupné je dvojramenným železobetónovým schodiskom priamo z vestibulu prvého podlažia. Dispozičné delenie druhého nadzemného podlažia je nasledovné veľkokapacitná jedáleň s kuchyňou a vývarovňou, kancelárie a sociálne priestory so spojovacou chodbou. Strešná konštrukcia je rovná dvojplášťová ukončená natavenými asfaltovými pásmi. Klampiarske konštrukcie sú kompletné a to žľaby so zvodmi, lemovkami a oplechovanými parapetmi z plechu pozinkovaného bez obnovených krycích náterov. Fasádne omietky sú vápenné hladené bez obkladov soklovej konštrukcie a vnútorné omietky stien a stropov sú štukové plsťou hladené. Dvojramenné železobetónové schodisko je ukončené lepeným PVC. Stolárske výrobky sú typizované, dvere drevené plné a zasklené osadené do kovových zárubní a opatrené jednoduchými zámkami okrem vchodových ktoré sú dvojkrídlové atypické a okná dvojkrídlové otváracie s doskovým ostením. V časti 2. NP sú osadené plastové okná. Podlahová konštrukcia v kancelárskych priestoroch pozostáva z lepeného PVC a v ostatných miestnostiach je dlažba terazzová. Vykurovanie stavby je ústredné teplovodné s plynovou kotolňou a s osadenými oceľovými radiátormi článkovými. Elektroinštalácia je vedená pod omietkami v rúrkach a istená automatickým istením a to tak svetelný ako i motorický prúd. Objekt je opatrený bleskozvodom. Sanitná inštalácia je riešená na oboch podlažiach a to tak rozvod studenej ako i teplej vody, kanalizácia je napojená na vlastnú čističku. Zdroj TUV bol zásobníkový ohrievač elektrický a elektrické prietokové ohrievače, pri obhliadke sa už v objekte nenachádzali. V objekte je riešený aj rozvod zemného plynu. Na druhom nadzemnom podlaží sa nachádza balkónová doska do 5,0 m2. V objekte bola realizovaná prestavba plynovej kotolne s výmenou plynových kotlov. V súčasnosti je objekt dlhodobo nevyužívaný, odstránené je vybavenie kuchýň, väčšia časť sanity a vykurovacích telies.

  NÁK.STR.ZVER.-C je samostatne stojací, jednopodlažný objekt nákupného strediska zveriny je umiestnený ako samostatne stojaca stavba. Výstavba objektu bola realizovaná v roku 1985 a užívaná je bez prestavby, prístavby či celkovej rekonštrukcie. Vyspádovaná plochá strešná konštrukcia je ukončená natavenými asfaltovými pásmi. Vnútorné a vonkajšie omietky sú vápenné hladené bez obkladov soklovej konštrukcie. Okná sú drevené zdvojené otváracie a dvere drevené plné a zasklené osadené do kovových zárubní. K uvedenému objektu pripadajú i sociálne zariadenia a šatne umiestnené vo vedľajšej budove sú vedené pod jedným inventárnym číslom a stavebne spojené. Tento objekt je taktiež murovaný s rovnou strechou ukončenou živičnou krytinou. Je tu napojenie na elektrickú energiu, vodu a kanalizáciu. V čase obhliadky bol objekt nevyužívaný, neudržiavaný, chátrajúci.

  TRIEDIAREŇ-C.22 je samostatne stojací, jednopodlažný objekt triediarne. Konštrukciu objektu tvorí železobetónový skelet s panelovým opláštením a betónovými opornými stĺpmi. Objekt je rozdelený na 3 samostatné "lode" a administratívnu časť. Vyspádovaná jednoplášťová plochá strešná konštrukcia je ukončená nastavenými asfaltovými pásmi. Vnútorné omietky sú vápenné hladené a vonkajšie zdrsnené. Vnútorný obklad stien je keramický a podlahová konštrukcia je riešená v halovej časti z priemyselného liateho betónu, v administratívno-prevádzkovej časti z keramickej dlažby. Okná sú jednoduché kovové. Objekt je napojený na elektrickú energiu, rozvod vody a rozvod kanalizácie. Dvere sú kovové osadené do kovovej zárubne, vráta sú jednoduché kovové, rámové s plechovou výplňou. Výstavba objektu bola realizovaná v rokoch 1972-1974 a na základe obhliadky objektu, je zrejmé že počas životnosti bolo vykonaných niekoľko rekonštrukcií, vybudovaná vzduchotechnika. Objekt je v technickom stave zodpovedajúcom jeho veku, v súčasnosti sa čiastočne využíva, ako sklad.

  KOMPRESOROVŇA-C.18 je samostatne stojací, jednopodlažný objekt kompresorovne. Konštrukciu objektu tvorí železobetónový skelet s panelovým opláštením a betónovými opornými stĺpmi. Vyspádovaná jednoplášťová plochá strešná konštrukcia je ukončená natavenými asfaltovými pásmi. Vnútorné omietky sú vápenné hladené a vonkajšie zdrsnené. Vnútorný obklad stien je keramický a podlahová konštrukcia je riešená z dlažby. Okná sú jednoduché kovové a presvetlenie je riešené sklobetónom. Strojovňa je napojená na elektrickú energiu, rozvod vody a rozvod kanalizácie. Vstupné dvere sú kovové osadené do kovovej zárubne. Výstavba objektu bola realizovaná v rokoch 1972-1974 a užívaná je od roku 1974 bez prestavby prístavby či celkovej rekonštrukcie. V čase obhliadky bol objekt v značne opotrebovanom stave, vstupné dvere boli odstránené, vnútorné obklady a okenné výplne poškodené.

  Oplotenie areálu závodu je vyhotovené z betónových stĺpov osadených do betónových pätiek a vlnitého plechu zakončené ostnatým drôtom s kovovými vrátami a vrátkami.

  Oplotenie areálu závodu zo severovýchodnej strany. Je vyhotovené z betónových prefabrikovaných stĺpov osadených v betónových pätkách, železných profilov, na ktorých sú osadené panely z vlnitého plechu výšky 2,0 m.

  Vodovodná prípojka pitnej vody je úsek odbočenia od verejného vodovodu pre uzáver vody pre pripojený objekt, alebo nehnuteľnosť s výnimkou meradla ak je osadené. Vodou je areál zásobovaný z obecného vodovodu. Prívod studenej vody ako i spodný rozvod je prevedený z rúr rady PVC a hlavný uzáver vody je inštalovaný priamo za vodomernou šachtou. Podzemná vodovodná prípojka sa nachádza medzi hlavným objektom a vodomernou šachtou.

  Vodovodná prípojka úžitkovej vody. Jedná sa o rozvod úžitkovej vody z nefunkčnej čerpacej stanice úžitkovej vody, vybudovaný v roku 1988 z oceľového potrubia.

  Kanalizácia do verejnej siete - splašková. Jedná sa o kanalizačné potrubie na odvod splaškových vôd z hlavného areálu do čistiarne odpadových vôd z kameninových rúr priemeru 125 mm, vybudované v roku 1988.

  Kanalizačné šachty montované. Jedná sa o prefabrikované betónové šachty na trase splaškovej kanalizácie, vybudované v roku 1971.

  Spevnené plochy betónové. Jedná sa o skladové plochy a areálové komunikácie z betónu monolitického o hrúbke 150 mm na upravenom podklade, vybudované v roku 1982.

  Asfaltové chodníky a komunikácie. Jedná sa o skladové plochy a areálové komunikácie z obaľovanej štrkodrvy na betónovom podklade o hrúbke 30 mm na upravenom podklade, vybudované v roku 1982.

  Obrubníky okolo spevnených plôch.

  Čistička odpadových vôd.Jedná sa o typovú prefabrikovanú nádrž HYDROCONSULT vybudovanú v roku 1980, ktorá je súčasťou Čerpacej stanice úžitkovej vody na parcele 828/7. Nosnú konštrukciu stavby tvoria prefabrikované stenové panely na ŽB doske a stredový ŽB prefabrikovaný stĺp. Nádrž je zakrytá prefabrikovanými stropnými panelmi s TI a HI vrstvami. Celá nádrž je obsypaná zeminou.

  Mostová váha.

  Silnoprúdové rozvody podzemné. Jedná sa o zemnú káblovú prípojku z trafostanice v areály bývalého podniku Novohradská hydina a.s., vybudovanú v roku 1977.

  Vonkajšie osvetlenie rozvody. Jedná sa o zemnú káblovú prípojku osvetlenia parkoviska a spevnených plôch s odstavnými plochami a chodníkmi v areály vybudovanú v roku 1977.

  Stožiare pre vonkajšie osvetlenie. Jedná sa o osvetľovacie stožiare J10-110 s jednoramenným výložníkom na trase osvetlenia parkoviska pred nákladnou vrátnicou a areáli, vybudované v roku 1977.

  Prípojka plynu DN 40 mm. Jedná sa o plynovú prípojku od rozdeľovacieho ventilu na verejnej trase STL JS 300 po technický prístavok výrobnej haly, vybudovanú v roku 1988 z oceľových rúr priemeru 40mm.

Fotogaléria

Zdieľať ponuku

Diskusia