Pozemok v priemyselnom parku - Kechnec na predaj

Cena: 200 000 €
Lokalita: Košický kraj
Rozloha pozemku: 15 658 m2
Zastavaná plocha: neuvedená
Úžitková plocha: neuvedená
Dátum pridania: 11. Október 2021
 • Predmetom predaja sú:

  • pozemok o výmere 14 895m2
  • pozemok o výmere 763m2, ktorý slúži ako prístupová cesta na pozemok
  • celková výmera pozemkov: 15 658m2
  • cena za pozemky spolu: 200 000,-€ + DPH (cena pozemku je bez DPH)
  • cena za 1m2 pozemku: 12,80€/1m2
  • alternatívne viete kúpiť obchodný podiel 100% v spoločnosti, ktorá vlastní pozemky, prevod OP je oslobodený od DPH / alternatíva pre neplátcov DPH /

  Možnosti využitia pozemku:

  • ako investícia vhodná na ďalší predaj
  • sklady a manipulácia
  • prekladisko
  • autopark pre dopravcu so servisom
  • výroba s administratívou

  Spoločnosť BMV bude stavať nový závod v Maďarsku v meste Debrecín ktorý je vzdialený len 2hod. a 18 min (152km) od Priemyselného parku Kechnec.  

  Popis pozemku:

  • pozemok sa nachádza v priemyselnom parku Kechnec, Košice-okoliie
  • pozemok je prístupný z rýchlostnej komunikácie R4 Košice – Maďarsko
  • pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce Kechnec v oblasti s výrobnými závodmi
  • pozemok je situovaný medzi objektom CROWN Slovakia a Swep Slovakia
  • možnosť napojenia na všetky inžiniesrske siete
  • pozemok má rozmery dĺžka cca 140 x šírka cca 110 m

  - viac o priemyselnom parku Kechnec na -  https://www.priemyselneparkyslovenska.sk/sk/156/kechnec/priemyselna-zona/170/priemyselny-park-kechnec

  https://www.kechnec.sk/storage/app/uploads/public/5dd/2a0/344/5dd2a03445326781323643.pdf

  K uvedeným pozemkom máme k dispozícii následovné vyjadrenia

  • vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy VSD, a.s.
  • vyjadrenie UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. k existencii sieti na uvedených pozemkoch
  • vyjadrenie VVS, a.s. k sieťam vodovodu a kanalizácie
  • vyjadrenie ANTIK telecom k existencii podzemných vedení
  • vyjadrenie VEOLIA Energia k podzemným a teplovodným vedeniam
  • vyjadrenie O2, ORANGE, Slovak Telekom a Slovanet o existencii podzemných a nadzemných sieti
  • vyjadrenie SPP k existencii plynárenských zariadení
  • vyjadrenie DI PZ Košice – okolie k zriadeniu vjazdu a napojeniu na miestnu komunikáciu

  Všetky vyjadrenia sú kladné a sú k dispzícii.

  História

  Našim zámerom bola výstavba ubytovne pre zamestnancov v priemyselnom parku Kechnec / projekt je k dispozícii /.  Pripravili sme projekt pre uzemné rozhodnutie a vyžiadali si stanoviska ku realizácii projektu. Stanoviska boli kladné, ale rozhodujúce stanovisko a to od obce Kechnec bolo zamietavé.

  “Predmetná stavba nemôže byť realizovaná, pretože je v rozpore s platnou územnoplánovacou dokumentáciou obce Kechnec.”

  Pre nás to znamenalo koniec projektu a z tohoto dôvodu pozemok predávame. Pozemok je vhodný na iný účel / viď možnosti využitia pozemku /

  TECHNICKÝ STAV lokality:
  Energetická kapacita na hranici zóny: VN 110/22 kV. Nová elektrická stanica 80 MW s možnosťou posilnenia
  Plynovod: RS VTL/STL - 5000 m3/hod., DN 300, v rámci zóny strednotlakové rozvody, vysoký tlak na hranici zóny
  Vodovod: DN 200, 380 kPa s vlastným rozvodom priemyselnej a pitnej vody
  Splašková kanalizácia: so sieťou prečerpávacích staníc. Vlastná obecná ČOV s kapacitou 12000 EO, DN 300
  Dažďová kanalizácia: cez zberné rigoly do retenčných nádrží. Povrchové odvedenie dažďových vôd s kapacitou pre celé územie zóny.
  Telekomunikácia: optická sieť. Dostatočný počet telefónnych prípojok na vysokorýchlostný internet.

  INFRAŠTRUKTÚRA:
  Priemyselný park v obci Kechnec sa rozkladá na parcele celkovo o ploche 332 hektárov.
  Napojený na existujúcu dopravnú infraštrúru.
  Dopravne je priamo napojený na rýchlostnú komunikáciu R4, diaľnica D 1 je vzdialená 29 km, maďarská diaľničná sieť 2 km.
  V obci Kechnec je osobná železnica (2 km),
  Nákladná a širokorozchodná železničná trať do 10 km, ktorá spája Poľsko, Slovensko a Maďarsko.

  Priemyselná zóna Kechnec je vzdialená od medzinárodného letiska a mesta Košice 18 km, druhého najväčšieho mesta na Slovensku.
  Zóna sa nachádza 0,5 km od hraničného priechodu do Maďarska.
  Vstup do Ukrajiny a Poľska je po cestnej komunikácií približne 100 km.
  Lokalita nie je ekologicky zaťažená.


  Obec Kechnec má dobrú občiansku vybavenosť, úspešne zrealizované projekty.
  Ďaľšie rozvojové plány obce, sú napríklad postavenie modernej integrovanej školy, ktorá by v budúcnosti vychovávala aj ľudí pre priemyselný park.
  Budúci investori v Kechneci nájdu nielen tento pripravený pozemok a infraštruktúru, ale aj potrebné služby súvisiace so zdravotnou starostlivosťou, bývaním pre zamestnancov, možnosťami pre športové a kultúrne aktivity a iné.

Fotogaléria

Zdieľať ponuku

Diskusia