Zmluva o prenájme hotela/prevádzky

N Á J O M N Á   Z M L U V A

„Penzión – Hotel - Prevádzka“

 

 

I.

ZMLUVNÉ STRANY

 

PRENAJÍMATEĽ :             

v zastúpení :                      

Bankové spojenie :          

Číslo účtu :                         

IČO :                                     

IČ DPH :                           

/ďalej len prenajímateľ/

a

 

NÁJOMCA :                

Zastúpený:                 

Sídlo :                                              

IČO:                                                             

DIČ:                          

Účet:                        

/ďalej len nájomca/

 

 

uzavreli túto zmluvu v súlade so zákonom č. 116/1990 Zb., v znení  neskorších predpisov a §663 a nasledujúcimi zákona  č. 40/1964 Zb., Obč. zákonníka v znení neskorších predpisov.

 

 

II.

PREDMET A ÚČEL NÁJMU

      Predmetom zmluvy je nájom:

 1. Nehnuteľností nachádzajúcich sa v obci ...................., zapísaných v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. ..................., ktoré sú vo výlučnom vlastníctve prenajímateľa.
 2. Predmetom nájmu sú nasledujúce nehnuteľnosti v celkovej výmere ................ m2, nachádzajúcich sa v ....................., a to:       

     

Pozemky:

Parcela č. ---------------               o  výmere ............... m2

Parcela č. ---------------               o  výmere ............... m2

Parcela č. ---------------               o  výmere ............... m2

 

 

Stavby:  Súp. č. ,,,,,,,,,,,,   na parcele ...................

ďalej len ,,predmet nájmu“.

 

 

 

 1. Predmetom nájmu sú aj  hnuteľné veci, ktoré sa nachádzajú  v priestoroch hotela, súvisiacich s vybavením hotela (napr. kotle, sporáky, televízory, počítačová zostava, skrine, postele, stoličky, kreslá) a zoznam ktorých tvorí prílohu tejto zmluvy. 

 

 1. Prenajímateľ dáva/nedáva súhlas nájomcovi k uzavretiu Podnájomnej zmluvy na uvedenú

nehnuteľnosť a hnuteľné veci, ktoré sú predmetom  tejto zmluvy za podmienok, ktoré nebudú v rozpore s touto zmluvou.

 

 1. Nájomca, resp. podnájomca bude využívať predmet nájmu na svoje podnikateľské činnosti iba v rozsahu oprávnenia: ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinných činností v týchto zariadeniach.

 

V súvislosti s potrebou garancie nepoškodenia majetku penziónu, zloží nájomca na základe zálohovej faktúry garanciu vo výške ......... EUR ako peňažnú garanciu na možné vzniknuté škody na prenajatom majetku prenajímateľovi.

Prenajímateľ v prípade neplnenia záväzkov zo strany nájomcu má právo jednostranne si túto garanciu započítať vo vzťahu k svojím pohľadávkam.  Ostatné podmienky nájomnej zmluvy sú uvedené v nasledujúcich článkoch.

 

 

III.

DOBA NÁJMU A VÝPOVEDNEJ LEHOTY

 

 

 1. Zmluvné strany sa dohodli na dobe nájmu na dobu neurčitú s účinnosťou od      

      ........................

2.  Prenajímateľ môže písomne vypovedať túto zmluvu, ak:

a) nájomca užíva predmet nájmu v rozpore so zmluvou, nestará sa primerane o bežnú údržbu objektu, nechráni prenajatý majetok so starostlivosťou riadneho hospodára;

b) nájomca, alebo osoby, ktoré s ním užívajú predmet nájmu napriek písomnému upozorneniu hrubo porušujú predpisy BOZ, PO, ako aj predpisy súvisiace s ochranou životného prostredia;

c) nájomca o viac ako o 3 mesiace mešká s platením nájomného  alebo za služby, ktorých poskytovanie je spojené s nájmom, resp. úhrady energií, vody ich dodávateľom.;

      d) bolo rozhodnuté o odstránení stavby, alebo o zmenách stavby čo bráni užívať predmet nájmu. 

     3.   Nájomca môže vypovedať túto zmluvu pred uplynutím dojednaného času, ak

a)      stratí spôsobilosť prevádzkovať činnosť, na ktorú si najal predmet nájmu;

b)      predmet nájmu sa stane bez zavinenia nájomcu nespôsobilý  na dohodnuté  užívanie;

c)      prenajímateľ hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce  z tejto nájomnej zmluvy.

4.  Zmluvné strany pre prípady uvedené v bode 2 a 3 sa dohodli na trojmesačnej výpovednej lehote, ktorá začne plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca, po doručení  písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.

5.  Platnosť a účinnosť zmluvy môže zaniknúť aj dohodou zmluvných strán.

 

 

IV.

NÁJOMNÉ A SPÔSOB ÚHRADY A ÚHRADY ZA SLUŽBY

 

 

 1. Zmluvné strany sa dohodli na platbách za nájomné za uvedené priestory nasledovne: .................. ročne pomerne 1/12 mesačne, pričom prvý krát je prenajímateľ oprávnený vystaviť faktúru za x-ty mesiac 201.. vo výške ...............€
 2. Nájomca je povinný uhradiť nájomné v plnej výške podľa príslušného mesiaca. Nájomné nájomca uhradí  na základe riadne vystavenej faktúry prenajímateľom.
 3. Splatnosť faktúr sa stanovuje na 7 dní od ich vystavenia. Ak splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, posúva sa na najbližší pracovný deň.
 4. Prenajímateľ je oprávnený dohodnúť s nájomcom do jedného mesiaca po zverejnení oficiálnej miery inflácie Štatistickým úradom SR úpravu dohodnutého nájomného uvedeného v tomto článku, a to vo výške 100 % z oficiálnej miery inflácie za predchádzajúci rok. V takomto prípade bude nová výška nájomného prvý krát fakturovaná až za mesiac nasledujúci po požiadaní o zmenu výšky nájomného. Ďalej je prenajímateľ oprávnený okamžite dohodnúť s nájomcom úpravu nájomného aj v prípade zmeny sadzby dane z nehnuteľností a to vo výške 100 % dopadu.  
 5. Nájomné nezahŕňa náklady na plyn (kúrenie), poplatky za vodné a stočné, elektrickú energiu, upratovanie spoločných vonkajších priestorov, odvoz odpadov. Nájomca musí najneskôr do ................. v súčinnosti s prenajímateľom urobiť zmenu v osobe odberateľa pre predmet nájmu u jednotlivých dodávateľov energií a dodávateľov služieb spojených s energiami. Vysporiadanie dovtedajších nákladov na energiu pri predčasnom prevzatí objektu bude riešené refakturáciou týchto nákladov.
 6. Zmluvné strany sa dohodli, že náklady spojené s odvozom a likvidáciou odpadu bude znášať nájomca.
 7. Nájomca je ďalej povinný ako užívateľ rozhlasu a televízie vykonať zmenu platcu koncesionárskych poplatkov a poplatkov za verejnú reprodukciu hudby, v obci nahlásiť zmenu v osobe prevádzkovateľa penziónu. Zároveň je povinný ohlásiť zmenu prevádzkovateľa penziónu všetkým príslušným orgánom štátnej správy a samosprávy a plniť všetky povinnosti s tým súvisiace vo vzťahu k týmto orgánom.

 

 

 

 

 

 

 

 

V.

OSOBITNÉ USTANOVENIA

  

 1.       Nájomca sa zaväzuje:

        a)  vykonávať činnosť v súlade s účelom nájmu;

b) zabezpečiť čistenie prístupových ciest znečistených vlastnou  a prenajatou  dopravou, ako aj dopravou jeho zákazníkov;

c)  na predmete nájmu neuskutočňovať na ňom úpravy a  nevyužívať ho na iné účely bez písomného súhlasu prenajímateľa, stavebné úpravy však nesmú ovplyvniť stavebné určenie ani statiku predmetu nájmu. Technické zhodnotenie prenajatého majetku uhradené nájomcom odpisuje nájomca v súlade so zákonom o dani z príjmu;

d)  nájomca je povinný v zmysle platných zákonov zabezpečiť v plnom rozsahu po technickej a organizačnej stránke požiarnu ochranu v prenajatom objekte.

e)  je povinný v prípade skončenia nájmu predmet nájmu v stave v akom ho prebral, s prihliadnutím na bežné opotrebenie

 1. Nájomca zodpovedá za dodržiavanie predpisov BOZ a PO, ako aj predpisov súvisiacich s ochranou životného prostredia v prenajatých priestoroch. Za porušenie tejto povinnosti nájomca zodpovedá priamo príslušnému úradu štátnej správy.
 2. Nájomca je povinný starať sa o prenajatý majetok so starostlivosťou dobrého hospodára a najmä zabezpečiť prenajatý  majetok pred poškodením, neodborným, alebo nedbanlivým zachádzaním (voda, elektrina, bezpečnostné a protipožiarne zariadenie). Odstránenie závad spôsobených porušením tejto povinnosti je povinný uhradiť nájomca na svoje náklady.
 3. Nájomca plne zodpovedá za vytvorenie podmienok BP a ochrany  zdravia zamestnancov v zmysle zákona NR SR č. 330/96 Z.z.,  a súvisiacich predpisov.
 4. Nájomca sa zaväzuje uzavrieť ohľadom predmetu nájmu poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu, vrátane poistenia pre prípad požiaru. Poistenie sa musí uzatvoriť v dostatočnej výške a musí sa neustále predlžovať.
 5. V deň skončenia nájmu je nájomca povinný protokolárne odovzdať prenajímateľovi uvoľnené priestory v takom stave, v akom ich prevzal, s prihliadnutím na opotrebenie, aké je obvyklé pri riadnom užívaní a údržbe. O odovzdaní a prevzatí predmetu nájmu bude spísaný odovzdávací a preberací protokol podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán (zo strany prenajímateľa – zástupcom).
 6. Nájomca je povinný odovzdať prenajímateľovi v zapečatenej obálke po jednom kľúči od prenajatého priestoru na umožnenie nevyhnutného vstupu z dôvodu bezpečnosti pre prípad havárie, požiaru a pod. a súčasne určiť meno a telefónne číslo kontaktnej osoby, ktorá bude nepretržite k dispozícii v uvedených prípadoch.
 7. Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť prenajímateľovi potrebu opráv a prác vyžadujúcich stavebné konanie, ktoré je nutné konzultovať s prenajímateľom a zabezpečiť ich vykonanie; inak zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením tejto povinnosti vznikla.
 8. Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa riadia Zákonom č. 116/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, Občianskym zákonníkom a súvisiacimi právnymi predpismi.

 

 

 

VI.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu prečítali, jej obsahu v celom rozsahu porozumeli a potvrdzujú, že zmluva nebola uzavretá v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok.
 2. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami.
 3. Zmeny, ktoré vzniknú po uzatvorení tejto zmluvy budú upravené  písomne, formou číslovaného dodatku.
 4. Zmluva je vypracovaná v 3-och vyhotoveniach, z ktorých zmluvné strany obdržia po jednom vyhotovení a jedno vyhotovenie pre prípad uzatvorenia podnájomnej zmluvy ako príloha k takejto zmluve.

 

 

 V ................., dňa ................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––                                                    ––––––––––––––––––– 

Fotogaléria

Zdieľať článok

Podobné články

Diskusia