Uznanie záväzku

 Pokiaľ Vám dlžník odmieta podpísať a uznať svoj záväzok, znamená to to, že ho nemá v úmysle zaplatiť.

Uznanie záväzku

 

 

Dlžník:

Obchodný názov :

 

Sídlo :

 

Zastúpený :

 

IČO :

 

Bankové spojenie :

 

 

uznáva čo do výšky aj dôvodu svoj záväzok z ………………………………………………,

 

vo výške …....….. EUR, ktorého splatnosť uplynula dňa ……..………….……,

 

voči veriteľovi :

Obchodný názov :

 

Sídlo :

 

Zastúpený :

 

IČO :

 

Bankové spojenie :

 

 

 

Dohoda o zaplatení pohľadávky

 

Veriteľ a dlžník sa dohodli na nasledujúcej forme zaplatenia:

 

*1. Jednorázovo do dňa ……….. veriteľovi na jeho účet.

 

*2. V mesačných splátkach po ……… EUR s dátumom splatnosti každého ………

kalendárneho mesiaca a s prvou splátkou v mesiaci a roku  ……… , až do celkového zaplatenia dlžnej čiastky.

 

Dlžník berie na vedomie, že v prípade nedodržania akejkoľvek splátky, stráca okamžite výhodu splátok a zostatok dlžnej čiastky sa týmto okamžikom stáva splatný v celej výške zostatku.

 

 

V ……………………… , dňa ………………….

 

 

 

Dlžník                                                                                   Veriteľ

……………………………..……                                        ……………………………..……

Podpis a pečiatka                                                                  Podpis a pečiatka

 

* nehodiace sa nepoužite

(Poznámka: pokiaľ dlžník odmieta uznať svoj záväzok, to znamená, že tento svoj dlh nemá v úmysle v budúcnosti zaplatiť) 

 

Fotogaléria

Zdieľať článok

Podobné články

Diskusia