RAITING - Hodnotenie bonity firmy

Hodnotenie firmy z hľadiska úverovej stability sa nazýva v odbornej terminológii rating spoločnosti. Platí, že čím je rating vyšší, tým sú podmienky pre získanie úveru lepšie.

Analogicky sa ratingy používajú pri schopnosti štátov platiť za svoje dlhy - napr. Nemecko má rating AAA, Grécko CCC - čiže špekulatívne pásmo. Je nutné povedať, že rating je vždy subjektívna záležitosť, ktorá môže napomôcť k ohodnoteniu klienta, ale nemusí nutne znamenať, že dokonale koreluje so skutočnosťou. Je to obdobne ako s predpoveďou počasia - na základe objektívnych kritérií, ktoré vyberie konkrétna agentúra sa zostaví odhad.

 

AKÉ KRITÉRIA SA ZVÄČŠA POUŽÍVAJÚ PRI RATINGU?

Analýza vedúca k určeniu ratingu sa zakladá na dvoch skupinách údajov. Nefinančných, ktoré majú väčšiu váhu a finančných, ktoré majú zásadný vplyv.

 

NEFINANÁ ANALÝZA

Nefinančná analýza je známa tiež aj ako soft facts. Ide najmä o údaje ako sú:
 

 • nedostatky manažmentudôveryhodnosť manažmentu

 •  angažovanosť manažmentu

 • komunikácia manažmentu s bankovými ústavmi, odberateľmi, dodávateľmi, štátnymi inštitúciami,

 • atmosféra v spoločnosti

 • technologická vybavenosť spoločnosti, napr. potreba investície do nových technológií

 • kvalita účtovníctva

 • efektívnosť riadenai spoločnsoti

 • poistenie majetku,

 • postavenie na trhu

 • predpokladaný vývoj odvetvia – perspektívnosť produkcie,

 • medzinárodné riziko - riziká spojené s dodávateľmi v krízou zasiahnutými krajinami

 • kurzové riziko - vplyv menovej volatility


 

FINANČNÁ ANALÝZA

 

Ide o tzv. hard facts - údaje, ktoré majú kľúčový dopad na určenie ratignu - ide najmä o stav účtovných výkazov a stavu podnikania, ktoré je možné vyjadriť v peňažnej forme.

 

V súvislosti s finančnou analýzou sa hodnotí najmä:

 • odvetví podnikania - v zásade platí, že čím je nižšie riziko odvetvia, tým lepší rating napr. v čase spľasnutia realitnej bubliny odvetvie stavebníctva bude pomerne nižšie hodnotené ako ostatné priamo nezasiahnuté odvetvia

 • celková úverová zaťaženosť firmy - čím je firma viac zaťažená úvermi, tým je rating nižší

 • celková lízingová zaťaženosť firmy - platí podobne ako pri celkovej úverovej záťaženosti firmy

 • celková podsúvahová zadĺženosť

 • súkromné záväzky

 • vývoj položiek súvahy a výkazu ziskov a strát

 • úroveň zabezpečenia úveru

 • časová štruktúra pohľadávok a záväzkov (hlavne obchodných),

 • závislosť na odberateľoch, dodávateľoch, od štátu - ak je spoločnosť veľmi závislá od štátu alebo jedného dodávateľa či odberateľa(jej obrat závisí z 50 % a viac na jednom subjekte), tak je rating nižší

Fotogaléria

Zdieľať článok

Podobné články

Diskusia