Aké zmeny čakajú podnikateľov v roku 2016

Novinky v roku 2016 a ďalšie užitočné informácie.


DPH až po zaplatení faktúr
Platitelia DPH s ročným obratom nižším ako 100-tisíc eur, ktorí nie sú v konkurze alebo v likvidácii, si budú môcť zvoliť osobitnú úpravu platenia DPH. Daň môžu zaplatiť, až keď im odberateľ uhradí faktúry za dodané služby a tovar. V stavebníctve bude DPH platiť konečný prijímateľ prác a služieb. 


Skladanie a neuhradenie zábezpeky
Zruší sa skladanie zábezpeky na DPH v prípade, že zdaniteľná osoba, ktorá podáva žiadosť o dobrovoľnú registráciu pre daň, nedodáva tovar alebo služby, ale na podnikanie sa len pripravuje. Nezaplatenie zábezpeky v zákonom ustanovenej lehote (pri dobrovoľnej registrácii na DPH) nebude dôvodom na zamietnutie žiadosti o registráciu. Zábezpeku bude správca dane vymáhať „len“ ako daňový nedoplatok.  


Zmena v kontrolnom výkaze
Ak bude u platiteľa dane za príslušné zdaňovacie obdobie celková suma odpočítanej dane zo zjednodušených faktúr (napr. pokladničné bločky) 3 000 eur a viac, platiteľ dane musí v kontrolnom výkaze rozpísať doklady podľa jednotlivých dodávateľov tovarov a služieb. Táto zmena začne platiť 1. apríla 2016. 


Samozdanenie
Rozšíria sa prípady tzv. tuzemského samozdanenia, pri ktorých je zdaniteľná osoba povinná platiť daň v prípade, že dodávateľom je zahraničná osoba. 


Vrátenie DPH
Zmierňujú sa podmienky vrátenia uplatneného nadmerného odpočtu DPH v lehote 30 dní od podania daňového priznania za obdobie, v ktorom vznikol nadmerný odpočet. Skráti sa posudzovanie doby pre nedoplatky z 12 na 6 mesiacov (daňové a colné nedoplatky a nedoplatky na povinných odvodoch poistného). Do 1 000 eur sa nedoplatky nebudú brať do úvahy.


Odpočítanie dane
Upravuje sa odpočítanie dane. Stanovujú sa tým kritériá, na základe ktorých platiteľ používa hmotný majetok a prijaté služby na podnikanie, a zároveň aj na iný účel, ako je podnikanie. 


Daň z motorových vozidiel
Pri správe dane z motorového vozidla podnikatelia nebudú musieť komunikovať s daňovými úradmi podľa miesta evidencie vozidiel. Daňové veci budú riešiť s úradom v mieste svojho trvalého bydliska alebo sídla. 


Zmena účtu k dani z vozidiel
Mení sa číslo účtu na platenie dane z motorových vozidiel. Všetky platby pôjdu po novom na jeden celoslovenský účet. Doteraz mal každý krajský daňový úrad svoje číslo účtu a daňové priznanie sa podávalo na úrad miestne príslušný na evidenciu vozidla. 


Používanie elektronickej pokladnice 
a) Podnikatelia, ktorí používali na evidenciu tržieb elektronickú registračnú pokladnicu, môžu ju od januára 2016 vymeniť za virtuálnu registračnú pokladnicu.
b) Súbežne však môžu používať elektronickú a virtuálnu registračnú pokladnicu. 


Poskytovanie zdravotnej starostlivosti 
a) Od dane z príjmov sa oslobodzuje:
– nepeňažné plnenie poskytnuté lekárom na odbornom podujatí vo forme hodnoty stravy, najviac však vo výške stanovenej podľa cestovných náhrad,
– nepeňažné plnenie poskytnuté lekárom vo forme účasti na pravidelnom vzdelávaní (okrem hodnoty stravy vo výške presahujúcej sumu určenú podľa cestovných náhrad, ubytovania a dopravy).

b) poskytovateľom zdravotnej starostlivosti sa z daňových výdavkov vylučujú výdavky na stravovanie, ktoré bolo poskytnuté ako nepeňažné plnenie oslobodené od dane z príjmov týkajúce sa pracovných ciest a stravného, 

c) zo štvrťroka na celý kalendárny rok sa mení obdobie, za ktoré sa podávajú oznámenia o výške nepeňažných plnení a obdobie, za ktoré sa platí zrážková daň z nepeňažných plnení poskytnutých lekárom farmaceutickými firmami. Všetky nepeňažné plnenia za rok 2016 budú zdravotníci zdaňovať do 31. 1. 2017, ak ich suma presiahne 40 eur.


Zdanenie príjmov podľa autorského zákona
Všetky príjmy fyzických osôb z vytvorenia diela a umeleckého výkonu podliehajúce dani z príjmov sa od 1. 1. 2016 zdaňujú zrážkovou daňou. Treba ju zaplatiť pri výplate, poukázaní alebo pri pripísaní v prospech daňovníka. Zrážková daň sa nevzťahuje na tých daňovníkov, ktorí s platiteľmi dane uzatvoria písomnú dohodu o nevyberaní dane zrážkou.


Výkup kovového odpadu
Daňovník, ktorý zbiera alebo nakupuje kovový odpad, musí od 1. 1. 2016 pri zaplatení fyzickej osobe vypočítať a odviesť daň zrážkou do 15. dňa v mesiaci za predchádzajúci kalendárny mesiac. Správcovi dane musí zaslať oznámenie o zrazení a odvedení dane na tlačive uverejnenom na webe Finančnej správy. 

Fotogaléria

Zdieľať článok

Podobné články

Diskusia